Asa sy Karama

Karama tsy miovaova

Ny Fehezandalàna momba ny asa 2003 dia mametra ny fandoavana karama ho an'ny sokajin'ny mpiasa rehetra. Eto Madagasikara, ny karama farany ambany dia voakajy araka ny taha isan'andro. Voatery ny mpampiasa tsy maintsy handoa ara-potoana ny karama ho an'ny mpiasa.
▪ Ho an'ny mpiasa karamaina isan'andro na isan-kerinandro, ny karama dia tsy maintsy efaina amin'ny elanelam-potoana tsy miovaova latsaky ny 8 andro
▪ Ho an'ny mpiasa karamaina isa-tapabolana, ny elanelam-potoana fandoavan-karama dia tsy tokony hihoatra ny 20 andro
▪ Ho an'ny mpiasa mandray vola isam-bolana, ny karama dia tsy maintsy efaina farafahatrany 8 andro manaraka ny faran'ny volana nitsahina nahazoana zo amin'ny karama
Na izany aza, ny karama rehetra dia tsy maintsy efaina manontolo amin'ny vola manankery ara-dalàna. Izany hoe ny lalàna dia tsy mametra ny fandoavana karama tsy atao lelavola. (And. 62, 63)

Lalàna mifandraika amin'ny asa sy karama

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
  • Didim-panjakana laharana faha-2013- 476, mametra ny mari-karama sy karama farany ambany eo ampandraisana mpiasa sy araka ny fahelana arak'asa isaky ny sokajin'asa / Décret N°2013- 476 Fixant les indices et les salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle / Decree No. 2013-476 for fixing the minimum wages by occupational category
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Asa sy Karama