Asa sy Aretina

Fialan-tsasatra noho ny aretina handraisa-karama

Ny Fehezandalàna manambara fa 6 volana ny fialan-tsasatra vokatry ny aretina ka handraisa-karama. (And. 13)

Fitsaboana ara-pahasalamana

Misy ireo tolotra ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa manana fiantohana ary tafiditra amin'izany ny fandaniana amin'ny fidirana hopitaly, ny fanafody, ny fitaterana, ny famerenana ny fanazarana.

Fiarovana ny fiasana mandritra ny aretina

Araka ny voalaza mazava amin'ny andininy faha-13 ao amin'ny Fehezandalàna momba ny asa, ny mpampiasa tsy manana alalana handroaka ny mpiasa lahy/vavy mandritra ny 6 volana voalohan'ny aretina.  

Fitsipika mikasika ny asa sy ny aretina

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Asa sy Aretina