Fikarakarana Tsy Mitanila Amin'ny Asa

Karama mitovy

Araka ny voalaza mazava amin'ny and. 53 ao amin'ny Fehezandalàna momba ny asa, ny mpiasa manana zò handray karama mitovy ho an'ny asa mitovy, tsy miankina amin'ny fiavina, volon-koditra, fiavina ara-piterahana, fiavina ara-pirenena, na lahy na vavy, taona, fikambanana sendikà, firehan-kevitra, sata ara-tsosialy. 

Tsy fanavakavahana

Araka ny voalaza mazava amin'ny andininy 5 sy 261 amin'ny Fehezandalàna momba ny asa, tsy misy olona tokony hiharan'ny fanavakavahana avy amin'ny mpampiasa (n'inon'inona endriky ny asa) noho ny fomba fijery, na firazanana, fivavahana, fiaviana ara-pirenena, lahy na vavy, maha-mpikambana sendikà sy firehana politika. Ny fanavakavahana noho ireo antony ireo dia midika fa heloka ahazoana sazy. Ny Lalàm-panorenana dia mandràra ny fanavakavahana araka izao fomba filaza izao : "tsy misy olona tokony hiharam-pahavoazana amin'ny asany nohon'ny maha lahy na vavy, ny taona, ny finoana, ny fomba fisainana, ny fiaviana, ny maha-mpikambana sendika na firehana politika" (and.28). "Ny Lalàna dia mampiseho ny zotom-po ankapobeny. Mitovy izany ho an'ny rehetra, miaro, mandidy na manasazy. Ny olona tsirairay dia mitovy zò sy mizàka ny fahalalahana fototra mitovy izay arovan'ny lalàna, tsy misy fanavakavahana mifototra amin'ny maha lahy na vavy, ny fari-pahaizana, ny harena, ny fiaviana, ny finoana na foto-pisainana. Ny lalàna dia mandrisika ny fitoviana amin'ny fahazoana na fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny asam-panjakana sy ny andraikitra amin'ny fiainana ara-politika, ekonomika sy sosialy". (And.6)

Zò eo amin'ny asa

Ny vehivavy dia tsy afaka miasa ao amin'ny indostria mitovy hiasan'ny lehilahy. Misy ny famerana mba hiarovana ny vehivavy amin'ny asa alina (and.85). Ireo asa voarara tsy ataon'ny vehivavy dia voafaritr'ireo didim-panjakana nolanina aorian'ny fakàna ny hevin'ny Filankevim-pirenena momba ny asa. (And. 93)

Fitsipika mikasika ny fikarakarana tsy mitanila amin'ny asa

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
  • Lalàm-panorenan'i Repoblika faha-IV (11 desambra 2010) / Constitution de la IVe République (11 décembre 2010) / Constitution de la IVe République (11 décembre 2010)
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Fikarakarana Tsy Mitanila Amin'ny Asa