Fahasalamana sy Aro Loza Amin'ny Asa

Hetsika ataon'ny mpampiasa

Araka ny voalaza mazava ao amin'ny andininy 112 sy 113 amin'ny Fehezandalàna momba ny asa voalaza etsy ambony, voatery ny mpampiasa hiantoka ny fahasalamana, ny aro loza sy ny fetezan'ny fahafahana miaina tsara ho an'ny olona eo amin'ny toeram-piasana ary hitandro ny fiarovana sy ny fahadiovana ny toeram-piasana. 

Fiarovana maimaim-poana

Araka ny voalaza mazava ao amin'ny Fehezandalàna momba ny asa, ny mpampiasa tokony hanome maimaim-poana kojakoja fiarovana, anisan'izany ny akanjo ho an'ny mpiasa mba hiarovana azy amin'ireo karazana loza mety hitranga eo amin'ny toeram-piasana, indrindra ny VIH/SIDA (And. 110).

Fiofanana

Araka ny voalaza mazava ao amin'ny Fehezandalàna momba ny asa, ny mpampiasa dia tokony hampahafantatra ny torohevitra, ny fiofanana sy ny fanaraha-maso ilaina, mba hitandremana ny fahasalamana sy aro loza ho an'ny mpiasa eo aminy (And. 120-123).

Fomba fisafoana ny Asa

Ny Fehezandalàna momba ny asa dia manana andinin-dalàna mametra ny fomba fisafoana ny asa izay manana fahaleovan-tena sy tanjaka eo amin'ny firenena (And. 200-208).

Fitsipika momba ny fahasalamana sy ny asa

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Fahasalamana Sy Aro Loza Amin'ny Asa