Andraikitra Ara-pianakaviana

Fialan-tsasatry ny ray tera-bao

Ny lalàna na ny fifanarahana iombonana dia tsy ahitana fitsipika manokana mikasika ny fialan-tsasatra ho an'ny ray aman-dreny handoavan-karama na tsia. Saingy, ny Fehezandalàna momba ny asa maneho fa manana 10 andro isan-taona ho fialan-tsasatra rehefa misy zava-miseho ara-pianakaviana. (And. 87)

Fialan-tsasatra amin'ny maha-ray aman-dreny

Ny lalàna dia tsy ahitana andinin-dalàna manokana mikasika ny fialan-tsasatra amin'ny maha-ray aman-dreny handovana karama na tsia.

Safidy asa malefaka ho an'ny mpiasa manana ankizy tsy ampy taona na zava-miseho ara-pianakaviana hafa

Ny lalàna dia tsy ahitana andinin-dalàna manokana miahy ny fifandajana eo amin'ny asa/fiainana ho an'ny ray aman-dreny na mpiasa manana andraikitra ara-pianakaviana.

Fitsipika mikasika ny mpiasa manana andraikitra ara-pianakaviana

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Andraikitra Ara-pianakaviana