Fitondrana Vohoka sy Asa

Fialan-tsasatra amin'ny fitondrana vohoka

Ny mpiasa vehivavy dia manana zò 14 herinandro (98 andro) ho fialan-tsasatra amin'ny fitondrana vohoka ary mandray karama feno. Ny fialan-tsasatra noho ny fitondrana vohoka dia afaka hitarina telo (3) herinandro amboniny raha sendra faharariana mifandraika amin'ny vohoka na fiterahana (And. 97). 8 herinandro ho fialan-tsasatra noho ny fitondrana vohoka no homena ny vehivavy aorin'ny fiterahany. (And.97, Lalàna momba ny Asa)

Karama

Ny fialan-tsasatra amin'ny fitondrana vohoka dia homena miaraka amin'ny karama feno. 50 % n'ny karama dia haloan'ny mpampiasa ary ny 50 % sisa dia harotsakin'ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana sosialy na CNaPS. (And. 97, Lalàna momba ny Asa; And. 158, Lalàna momba ny Fiahina Sosialy)

Fitsaboana ara-pahasalamana maimaim-poana

Ny mpiasa vehivavy manana fiantohana dia mahazo famerenam-bola amin'ny fandaniana mikasika ny fitsaboana ara-pahasalamana mandritra ny fitondrana vohoka sy eo am-piterahana, hatramin'ny 5 000 ariary

Fitsipika mikasina ny fitondrana vohoka sy ny asa

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
  • Didim-panjakana Laharana. 69-145 tamin'ny 8 aprily, mikasika ny Fehezandalàna amin'ny Fiantohana Sosialy / Décret No. 69-145 du 8 avril, sur le Code de l'assurance sociale / Decree No. 69-145 of 8 April, on the Social Insurance Code
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Fitondrana Vohoka sy Asa