Tambin-karama

Tambin-karama ho an'ny ora ambony ampanga

Voalaza mazava ao amin'ny andininy 75 amin'ny Fehezandalàna momba ny asa, ny ora fiasana rehetra ho an'ny karazana mpiasa rehetra dia ferana tsy hihoatra 173 ora isam-bolana. Ny tahan'ny tambin-karama ho an'ny ora ambony ampanga dia voafetra amin'ny alalan'ny hitsim-panjakana mikasika ny fitsipika mametra ny ora ambony ampanga. Ho an'ny 8 ora voalohany amin'ny ora ambony ampanga, ny mpiasa dia efaina 130% amin'ny karamany ara-dalàna, saingy ho an'ny ora ambony ampanga mihoatra ny 8 ora, ny lahy/ny vavy dia mandray 150%n'ny tahan'ny karama ara-dalàna.

Tambin-karama ho an'ny asa alina

Araka ny didim-panjakana mametra ny ora ambony ampanga, ny asa alina tsy miovaova dia efaina amin'ny taha 130 % amin'ny karama ara-dalàna , saingy ho an'ny asa alina indraindray, ny mpiasa dia mandray ny taha 150 % amin'ny karama ara-dalàna. 

Fialan-tsasatra ho onitra / Andro fakana aina

Ny mpiasa miserana voafetra ara-potoana na araka ny fisehoan-javatra  dia mety afaka antsoina hiasa ny andro fety/andro tsy fiasana. Ny Lalàna dia tsy manambara fa tokony hisy fialan-tsasatra ho onitry ny andro niasana. Mitovy amin'izany, ny Lalàn'ny asa dia mangina amin'ny andro haka aina ho fanonerana raha antsoina ny mpiasa hiasa mandritra ny faran'ny herinandro/andro hakana aina isan-kerinandro.

Tambin-karama amin'ny fiasana ny faran'ny herinandro / andro tsy fiasana

Workers may be required to work on weekly rest days and public holidays. In such circumstances when workers have to work on official holidays, they are entitled to receive wages at a premium rate of 150% of the normal hourly wage rate. Workers working on weekly rest days are entitled to premium pay at the rate of 140% of the normal wage rate.

Source: §3 of Decree No. 68-172 of 18 April 1968 to Regulate Overtime and Determine Wage Increases for Work Performed at Night, on Sundays and on Public Holidays 

Fitsipika mikasina ny tambin-karama

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Tambin-karama