Lalàna Sendikà

Fahafahana mamorona fikambanana sendikà

Ny Lalàm-panorenana sy ny Fehezandalàna momba ny asa maneho ny fahafahana mikambana ary manome alalana ny mpiasa sy ny mpampiasa hiditra ho mpikambana amin'ny sendika (And. 136-7, Fehezandalàna momba ny Asa). Ny Lalàm-panorenana koa manohana ny fahafahana mikambana : "Ny Fanjakana dia manaiky ny zò n'ny mpiasa tsirairay hiaro ny tombotsoany amin'ny alalan'ny hetsika sendikaly, indrindra ny fahalalahana hamorona sendikà. Ny fidirana ho mpikambana sendikà dia malalaka" (And. 31)

Fahafahana amin'ny fifampiraharahana iombonana

Ny Fehezandalàna momba ny asa (And. 173) dia manome alalana ny mpiasa lahy na vavy handray anjara amin'ny fifampiraharahana iombonana amin'ny alalan'ireo solontenany. Ny Lalàm-panorenana dia ahitana andinin-dalàna mitovy amin'izany : "Ny mpiasa tsirairay dia manana zò handray anjara, amin'ny alalan'ireo solontenany, amin'ny famolavolana ny fitsipika sy fepetra iasana" (And. 32)

Fahafahana mitokona

Ny lalàna dia mankatò ny zò amin'ny fitokonanana izay hamafisin'ny Lalàm-panorenana. Saingy, misy ny lisitra lava dia lava mitanisa ireo servisy manafoana io zò io. "Ny zò hitokona dia ekena raha tsy manohintohina amin'ny fampandehanana ny asam-panjakana na ny tombotsoa ambonin'ny Firenena. Ireo fepetra hafa amin'ny fampiharana io zò io dia voafaritry ny lalàna" (And. 33, Lalàm-panorenana)

Fitsipika mikasika ny zò sendikà

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
  • Lalàm-panorenan'i Repoblika faha-IV (11 desambra 2010) / Constitution de la IVe République (11 décembre 2010) / Constitution de la IVe République (11 décembre 2010)
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Lalàna Sendikà